We are looking for new Postdocs, PhD/Master students and visitors to join the team (see openings) !

Faculty

Jiwu Shu

Professor, IEEE Fellow, 长江学者,杰青
email: shujw at tsinghua dot edu dot cn

Youyou Lu

Associate Professor
email: luyouyou at tsinghua dot edu dot cn


Postdoctoral Fellows

Dr. Shengan Zheng

Start in 2019.

Dr. Congming Gao

Start in 2020.

Dr. Shuo Wang

Start in 2020.

Dr. Youmin Chen

Start in 2021.


Outstanding Alumni

Recipients of Excellent Doctoral Dissertation Award of Tsinghua University

Dr. Guangyan Zhang

Graduated in 2008, now at Tsinghua University.

Dr. Mingqiang Li

Graduated in 2011, now at Huawei.

Dr. Youyou Lu

Graduated in 2014, now at Tsinghua University.

Dr. Zhirong Shen

Graduated in 2015, now at Xiamen University.

Dr. Youmin Chen

Graduated in 2021, now at Tsinghua University (postdoc).

Recipients of Excellent Master Dissertation Award of Tsinghua University

Bing Wang (2003)

Jun Yao (2003)

Rui Yan (2005)

Ran Meng (2005)

Bing Yu (2006)

Yang Wang (2006)

Mao Xue (2011)

Wei Wang (2014)

Long Sun (2015)


Alumni

 • Haiyu Mao, Ph.D., 2020 (Outstanding Ph.D. Graduate in Beijing, now postdoc at ETH working with Onur Mutlu)

 • Fei Li, Master, 2020 (Outstanding Master Graduate in Tsinghua CS Department.)

 • Zhe Liu, Master, 2020

 • Zejun Shi, Master, 2019

 • Longhua Wang, Master, 2019 (Alibaba)

 • Qingda Hu, Ph.D., 2018 (Alibaba)

 • Jiacheng Zhang, Ph.D., 2018 (Tencent)

 • Binbin Wang, Master, 2018

 • Hongbin Zhang, Ph.D., 2017

 • Shuhan Cheng, Ph.D., 2017 (The Agricultural Bank of China)

 • Xiongjun Qin, Master, 2017 (FreeWheel)

 • Kaisheng Zeng, Master, 2017

 • Jiaxin Ou, Ph.D., 2016 (Huawei)

 • Shengmei Luo, Ph.D., 2016

 • Jie Fan, Ph.D., 2016

 • Zhirong Shen, Ph.D., 2015 (Postdoc at The Chinese University of Hong Kong)

 • Long Sun, Master, 2015

 • Yingxun Fu, Ph.D., 2014 (North China University of Technology)

 • More…, ,